Gemeente politiek beleid.

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012
Lijstduwer

Geert De Roo
Tweede schepen

– Lid van de gemeenteraad sinds 1989
– Schepen sinds 1998
– Bevoegdheden:
– Provincieraadslid
– Schepen van Openbare Werken, Waterbeleid, Groenbeleid en landbouw.

Openbare werken – mobiliteit – Waterbeleid

Misschien eerst goed om weten: niet alle wegen in Maldegem vallen onder het beheer van het Maldegems gemeentebestuur.

Zo zijn er ook Gewestwegen, zij vallen onder toezicht, beheer en onderhoud van het AWV( agentschap wegen verkeer) Dit wil zeggen dat alle onderhoudswerken aan deze wegen en bermen door het AWV moeten uitgevoerd worden.

In onze gemeente zijn de N9 (Brugge- Gent) N44 (Maldegem –Aalter) en de N49 (Maldegem-Knokke) gewestwegen.

Ook de waterlopen in onze gemeente vallen niet allen onder eigen beheer. Zo zijn er de beken en de grachten van de Provincie Oost-Vlaanderen, ook de waterlopen in het beheer van Polders en Wateringen en dan de grachten in privé beheer. Voor deze laatste wil ik echt aandringen om deze goed te onderhouden en zo mee te helpen strijden tegen wateroverlast in onze gemeente.
Goede wegen zijn belangrijk. Als gemeente beschikken we over een meerjarenplanning voor wat het zuiveren van het afvalwater betreft. Zo worden jaar naar jaar bepaalde wegen aangepakt om er een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. We worden daarbij, vooral financieel, bijgestaan door de Vlaamse Overheid. De wegen waar de bewoning het dichtst is worden eerst aangepakt met als reden dat de vervuiling daar ook het grootst is! Vandaar dat in het centrum van Maldegem de voorbije jaren heel wat werken zijn gebeurd:
De sanering van de Begijnewatergang hield in dat de Noordstraat, Bloemestraat, Parklaan, Begijnhoflaan, Kapelaanstraat, Bloemendalelaan en Katsweg werden gerenoveerd en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel.

Voor het aanleggen van de rioleringen kunnen we rekenen op subsidies van de overheid maar de nieuwe bestrating is ten koste van de gemeente.

Vanaf augustus 2012 is men begonnen met de aanvang van de werken in het centrum van Donk. Deze zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Ook daar moet er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden. Het is de bedoeling om Donk een ‘landelijke look’ te geven. Een jaar van ongemakken zal uiteindelijk uitmonden in een mooi en aantrekkelijk geheel!
Verder hebben wij als gemeentebestuur ook aandacht voor de landelijke- en landbouwwegen. Het landbouwwerk wordt steeds groter en de wegen vragen dan ook om een aanpassing. We proberen daar zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Voorbeelden hiervan zijn: Vakebuurtstraat, Butswerve, Radestraat enz.. Ook deze aanpassingen vragen grote financiële inspanningen die jaar per jaar bekeken worden.

Verkeersveiligheid

Goede wegen zijn belangrijk, maar ook de verkeersveiligheid. Dat is mijn stokpaardje! Door goede wegen aan te leggen, wordt soms een ‘sneller verkeer’ in de hand gewerkt. Daardoor is het noodzakelijk ingrepen te doen en bepaalde constructies te voorzien. Als iedereen zich aan de snelheidsbeperkingen zou houden, zou het aangenaam zijn voor iedereen! Zie dit als een warme oproep!

Groenbeleid

Deze boom heeft, volgens de buurtbewoners, een beschermende functie gehad tegen de pest. Aan deze mooie eik hangt een kapelletje van St-Rochus. Lievebarm – Strobrugge

Dat Maldegem een nette gemeente is, hoor je vaak door bezoekers opmerken. De goed georganiseerde gemeentelijk diensten, zoals de groendienst, doen bijzondere inspanningen om de straten en parken net te houden. We moeten ernaar streven de bevolking minder afval te laten produceren. Dit door de mensen te sensibiliseren, maar ook door het principe ‘de vervuiler betaalt’ te hanteren. Op dit gebied heeft de gemeente de taak als voorbeeld te fungeren. Er werden eveneens heel wat inspanningen geleverd om de groenarbeiders op een aangename manier hun job te laten uitvoeren: machines en branders voor het, op een milieuvriendelijke manier, verdelgen van onkruid, machines voor het opzuigen van bladeren, veegmachines….

Het regelmatig herstel en onderhoud van dreven en houtkanten maakt onze gemeente enkel maar mooier!Maldegem is een uitgestrekte plattelandsgemeente waar veel groen aanwezig is. Er werden reeds heel wat groene hoekjes aangelegd. Het is de bedoeling om deze naar behoren te onderhouden. De straten in Maldegem werden goed bedeeld met straatbomen. Het onderhoud en opvolging van deze lijnvormige elementen moet op een degelijke manier gebeuren. Waardevolle bomen beschermen, andere vervangen waar nodig is of weghalen waar ze op een onverantwoorde plaats staan, is aangewezen. Verdere inspanning voor kleine landschapselementen: dit voor het onderhoud van onze waardevolle landschappen.

Landbouw

Land- en tuinbouw zijn belangrijke economische dragers van het platteland. Ons gemeentelijk beleid moet dan ook impulsen geven aan een leefbaar en beleefbaar platteland. De land- en tuinbouw blijft daar een zeer belangrijke rol in spelen.

Wij willen de sociale en economische leefbaarheid van de land- en tuinbouwbedrijven blijven erkennen en ondersteunen.De gemeente wil in meerdere facetten bijdragen aan de bedrijfszekerheid en rechtszekerheid van de bedrijven. Vooral jonge bedrijfsleiders verdienen bijzondere zorg en ondersteuning. Wij zullen er op toezien dat in het volledige planningsproces met RESPECT over land- en tuinbouwbedrijvigheid wordt gediscussieerd.

In overleg met onze landbouwadviesraad wil ik streven naar een evenwicht tussen de functies van het platteland en het spaarzaam omgaan met de open ruimte.

Land- en tuinbouw kunnen niet zonder het platteland. Het platteland kan niet zonder land- en tuinbouw!

De voedselproductie behoeft een aanzienlijke ruimte die als tegenprestatie een mooi en verpozend landschap biedt, onderhouden en verzorgd door boeren en tuinders. Uit diverse enquêtes blijkt dat het imago van de landbouwsector verbeterd is bij de publieke opinie, zelfs bij de jongeren! Als CD&V-schepen in Maldegem wil ik de landbouwsector ruimte en kansen bieden om zich binnen de maatschappij verder te ontwikkelen!