Algemene tussenkomst land- en tuinbouw budgetbesprekingen Provincieraad 2011

Posted Posted by Geert De Roo in Politiek     Comments Comments Off on Algemene tussenkomst land- en tuinbouw budgetbesprekingen Provincieraad 2011
Nov
15

Vaak zijn er nog altijd mensen die denken dat onze Vlaamse landbouw, op sterven na, dood is. Voor hen is ‘boeren’ in deze contreien een marginale nevenactiviteit. ‘Boeren’ is ons land, ondanks onze geografische beperkingen, toch nog altijd dé belangrijkste economische activiteit.

De land- en tuinbouwers evolueren meer en meer naar echte bedrijfsmanagers en de sector is een hoogtechnologisch gebeuren geworden. En wat we zeker niet mogen vergeten is dat de hele keten afhankelijk is van de hoogkwalitatieve producten die de sector aflevert.

Het departement Landbouw en Visserij geeft elk jaar het ‘Agrohandelsrapport’ uit. De cijfers in dit rapport leren ons dat de uitvoer van landbouwproducten jaar na jaar stijgen. De uitvoer bedroeg vorig jaar ruim 32 miljard euro! Zo is Vlaanderen de grootste uitvoerder op wereldvlak van diepvriesgroenten en aardappelproducten.

De sierteelt in Oost-Vlaanderen kent eveneens een wereldfaam.

Het is dus duidelijk dat onze land- en tuinbouwproducten een afzet kennen over de hele wereld. Ja, zelfs China wordt steeds een grotere afnemer.

Hoewel het landbouwbeleid vooral mondiaal en Europees bepaald wordt, zijn er voor de lokale besturen zoals de Provincies belangrijke opdrachten weggelegd! Vandaar enkele aandachtspunten:

-De Provincie heeft een medezeggenschap inzake de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur. De actiegebieden of m.a.w. de gebieden die niet herbevestigd zijn of nog steeds in een schemerzone zitten, zijn momenteel probleemgebieden voor de landbouwers, want er is geen rechtszekerheid. Daar moet duidelijkheid komen.

Wat mij tegen de borst stoot is, dat het mogelijk is, dat natuurverenigingen kunnen gesubsidieerd worden voor de aankoop van landbouwgrond in herbevestigd landbouwgebied of in gebieden die in nieuwe uitvoeringsplannen voor landbouw zijn voorzien! Als men zones voor landbouw vastlegt, zou de overheid zich tenminste moeten houden aan de afspraken en niet toelaten dat belastingsgeld wordt gebruikt om in landbouwgebieden ‘natuuraankopen’ te doen.

 -Heeft de Provincie nog steeds een coördinerende rol (Landbouwloket) naar de plaatselijke besturen?

 -In de begroting werd een bedrag voorzien voor ‘Boeren beheren het landschap’. Zorg voor het landschap is echter ook een deel van de bedrijfsvoering. Op elk landbouwbedrijf is er altijd wel een deel van de bedrijfsoppervlakte voorzien voor landschapselementen! Die leveren een belangrijke bijdrage tot het landschap.

Een goed beheer kan een meerwaarde bieden niet enkel voor het landschap maar ook voor de landbouw als sector.

 -We hebben in het verleden, als Provincie, ook steeds ingezet op de biologische land- en tuinbouw. Het aantal bio-boeren stagneerde rond 2007-2008. Toch bleek en blijkt er steeds dat in Vlaanderen de vraag naar bio-producten  groter is dan het aanbod. Er is dus nog altijd ‘een gat in de markt’ en mijn vraag is of we dit kunnen invullen? Correcte informatie, duidelijke communicatie, individueel advies en een sterke begeleiding zijn belangrijk en nodig om de boeren met interesse te laten omschakelen. Ook hier kan de Provincie Oost-Vlaanderen haar steentje bijdragen!

 -De sierteelt in Oost-Vlaanderen is een uithangbord voor onze provincie! Het Proefcentrum voor de Sierteelt in Destelbergen kan naar de telers toe een belangrijke rol spelen. Gebeurt de werking van het P.C.S. wel in overleg met de sector? De mensen die in de praktijk staan weten toch vaak waar het schoentje wringt, dus is het van belang om de sector voldoende te betrekken in de werking van het P.C.S!

 De land- en tuinbouw zijn voor onze provincie nog altijd van groot belang. Als provinciaal bestuur leveren wij dan ook nog altijd een grote bijdrage aan de sector.

Ons milieu en ons landschap kunnen aan onze maatschappij niet voorbij!

Het is daarom goed dat wij, als bestuur, samen met de sector, bouwen aan het landschap en werken aan de waterkwaliteit. Het imago van de landbouw is stukken beter dan in het verleden. Landbouweducatie heeft daar zijn steentje toe bijgedragen.

De landbouwsector heeft het echter niet altijd gemakkelijk en de niet rendabele bedrijven moeten de deuren sluiten. Dit is het gevolg van de schaalvergroting van de landbouw.  Wil men iets bereiken op Europese- of wereldlandbouwvlak dan heeft dit ook zijn gevolgen.

Hiervoor biedt de vzw ‘Boeren op een kruispunt’  voor sommigen een hulp om op een waardige manier uit te stappen.

 Boeren en burgers moeten samen ijveren voor een platteland dat een centrale rol aan de landbouw toekent. Want, er is geen platteland zonder rendabele bedrijven.

Het is dus goed dat ook daar de provincie toe bijdraagt!

Geert De Roo – 16 november 2011

De reactieperiode is verstreken voor dit bericht.