Tussenkomst tijdens de begrotingsdebatten van de Oost-Vlaamse Provincieraad:Heeft landbouw nog toekomst in Vlaanderen of in Maldegem?

Posted Posted by Geert De Roo in Politiek     Comments Comments Off on Tussenkomst tijdens de begrotingsdebatten van de Oost-Vlaamse Provincieraad:Heeft landbouw nog toekomst in Vlaanderen of in Maldegem?
Nov
22

Momenteel ondergaat de landbouw op Europees niveau een grote hervorming. De vorige generatie heeft de landbouw al zeer professioneel uitgebouwd en onze huidige generatie is er één van de best opgeleide van de wereld!
We kennen wel eens een droge periode of, zoals dit jaar, een zeer natte periode, maar als je weet dat 90% van de wereldlandbouw moet irrigeren, dan is het hier een hemel op aarde om aan voedselproductie te doen.
Voedsel is nog altijd zeer belangrijk en op wereldvlak staan we voor een grote uitdaging, zeker als je weet dat de wereldbevolking jaarlijks met 80.000.000 toeneemt is dit vanzelfsprekend niet niks. Het landbouwareaal is beperkt en grondinname is momenteel uitgesloten, integendeel!


Onze maatschappij wenst nu eenmaal meer aandacht voor natuur en de biodiversiteit die men in de toekomst opnieuw kansen wil geven.
In dit kader lopen momenteel 3 plannen van de Vlaamse Overheid om het gebied Drongengoed-Burkel te ontwikkelen of te bestemmen als een gebied waar vooral natuur meer kansen krijgt.
1/In het kader van het Structuurplan Vlaanderen loopt het afbakeningsproces voor de gebieden van agrarische en natuurlijke structuur. Men maakt dus werk van een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) Drongengoed-Burkel en Keigatbos en het omgevend mozaïeklandschap. Men beschrijft dit gebied als een zeer waardevol aaneen gesloten landbouwgebieden en bos- en heidecomplexen met een uiterst waardevolle ecologische kwaliteit van internationaal belang. Het ruimtelijk beleid is er op gericht om in deze gebieden de natuurwaarden te versterken.
2/Ten tweede loopt momenteel het proces omtrent de instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones. Dit om de biodiversiteit in de toekomst de noodzakelijke kansen te geven. Daarom is op grond van de vogel- en habitatrichtlijn een netwerk van Europese beschermde gebieden aangeduid. In Vlaanderen zijn 62 Natura-2000 gebieden aangeduid. Dit om aan soorten en habitats kansen te geven omdat ze in Europa bedreigd of kwetsbaar zijn. Wat onze gemeente betreft is ongeveer dezelfde omgeving aangeduid als bij het afbakeningsproces.
3/Ten derde is de Vlaamse Overheid, Dienst Ruimte en Erfgoed, bezig met de aanduiding van ankerplaatsen. Ankerplaatsen zijn gebieden die van algemeen belang zijn wegens hun natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele of ruimtelijk-structurerende waarde. Opnieuw gaat het hier over hetzelfde gebied, nu weliswaar wat ruimer gezien. Het doel van het hele opzet is een goed beheer van de waardevolle landschappen, gebouwen, valeigebieden…Het project loopt over een gebied van meer als
4 000 ha over de gemeenten Beernem, Knesselare, Zomergem en Maldegem. De helft van het komende Ruimtelijk Uitvoeringsplan speelt zich af op het grondgebied van Maldegem.
In februari 2010 reeds maakten wij, met ons bestuur, aan de bevoegde diensten onze bezorgdheid omtrent de afbakening van de natuurlijke structuur Burkel-Drongengoed duidelijk . We zijn dit nu opnieuw van plan aangaande de instandhoudingsdoelstellingen en wat betreft de aanduiding van de ankerplaats.
Als Maldegems bestuur staan wij erop dat de landbouw verder kansen moet krijgen, ook in dit aangeduide gebied. Een landbouweffectenrapport moet een must zijn! De gevolgen van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan moeten in kaart worden gebracht. Welke kant gaat men op met het vergunningsbeleid in en rond dit gebied? Welke zullen de vergoedingen zijn indien men gronden anders inkleurt? Zijn er vergoedingen voorzien? Kortom zowel het bestuur en de landbouwers zelf zitten met heel veel vragen!!!
Geert De Roo – Provincieraadslid – Schepen van landbouw, leefmilieu, duurzaamheid en waterbeleid.
Maldegem, 18 november 2010

De reactieperiode is verstreken voor dit bericht.